Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich

ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

na zastępstwo


 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich

ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie

Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Do naboru może przystąpić osoba, która:     1. posiada obywatelstwo polskie,

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

4. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości.

5. Znajomość przepisów ustaw o: finansach publicznych, o rachunkowości.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem:

1. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet), programów księgowych oraz sprzętu biurowego.

2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont.

3. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego (VAT, CIT, podatku dochodowego od osób fizycznych).

4. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku księgowego:

1. Prowadzenie pełnej księgowości Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

3. Sporządzanie sprawozdania finansowego, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej (VAT, CIT, PIT, PCC).

4. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań z realizacji planu finansowego.

5. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków.

6. Prawidłowe naliczanie zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania.

7. Nadzorowanie, przygotowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.

8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

9. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Sporządzanie deklaracji podatkowych.

11. Obsługa programu PŁATNIK, GRAVIS, RADIX – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.

12. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych.

13. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji księgowego.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. Curriculum Vite,

3. kserokopie świadectw pracy,

4. kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

7. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami) o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późniejszymi zmianami).

List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Dokumenty można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 4 , 83-034 Trąbki Wielkie – w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich „.

Informacje dodatkowe:

- Oferty otrzymane po terminie (liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i

Rekreacji w Trąbkach Wielkich) nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
- Oferty nie spełniające warunków formalnych zostaną odrzucone.

- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki naboru zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.goksir-trabkiwielkie.pl oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich.

Data planowanego zatrudnienia:

- 1 maja 2019 r. na czas określony tj. na czas zastępstwa.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Leszek Orczykowski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich tel. 509 166 567.


Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

w Trąbkach Wielkich

/-/ Leszek Orczykowski


link

LICZNIK ODWIEDZIN