HALA SPORTOWA
- grupy zorganizowane liczące do 20 osób (1 godz.) – 66 zł netto za 1 godzinę,
- dzieci i młodzież z Gminy do lat 16 – nieodpłatnie,
- młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci z terenu Gminy (17 – 25 lat) – 24,39 zł za 1 godzinę,
- mieszkańcy Gminy do 60 roku życia – 48,78 zł za 1 godzinę,
- mieszkańcy Gminy powyżej 60 roku życia – 24,39 zł za 1 godzinę,
- grupa spoza terenu Gminy – 65,04 zł za 1 godzinę,
- rozgrywki – turniej (dzieci lub młodzież) – 48,78 zł za 1 godzinę,
- rozgrywki – turniej (dorośli) – 81,30 zł za 1 godzinę,
- turnieje i zawody gminne lub powiatowe – nieodpłatnie

SALA GIMNASTYCZNA
- dzieci i młodzież z terenu Gminy do lat 16 – nieodpłatnie
- młodzież szkół ponadgimnazjalnych  oraz studenci  z terenu Gminy (17 – 25 lat) – 12,20 zł za 1 godzinę,
- mieszkańcy Gminy do 60 roku życia – 12,20 zł za 1 godzinę,
- mieszkańcy Gminy powyżej 60 roku życia – nieodpłatnie,
- grupa spoza terenu Gminy – 12,20 zł za 1 godzinę

SIŁOWNIA
- dzieci i młodzież z terenu Gminy do lat 16 – nieodpłatnie,
- młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci z terenu Gminy  17 – 25 lat – 4,06 zł za 1 godzinę,
- mieszkańcy Gminy do 60 roku życia – 4,06 zł za 1 godzinę,
- mieszkańcy Gminy powyżej 60 roku życia – nieodpłatnieZgodnie z Uchwałą Nr 61/IX/2007 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia wójtowi gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości:

5) OPŁATY W WYSOKOŚCI 50% STAWKI WNOSZĄ:

a) uczniowie szkół i placówek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym oraz studenci niepracujący,
b) osoby niepełnosprawne,
c) kluby i stowarzyszenia, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą na podstawie odrębnej uchwały, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. b,
d) członkowie ochotniczej straży pożarnej,
e) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich w zakresie realizacji zadań kultury, kultury fizycznej i sportu dla osób dorosłych i młodzieży, o której mowa w lit. a,

6) Z OPŁAT ZWALNIA SIĘ:

a) dzieci oraz wychowanków i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę,
b) uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą,
c) organizacje harcerskie oraz inne organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny oraz w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu lub realizujące programy profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,
d) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta,
e) organizatorów imprez charytatywnych oraz patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych z Wójtem,
f) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich w zakresie realizacji zadań kultury, kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży, o których mowa w lit. a.
g) organizatorów realizujących zadania w ramach obowiązujących umów o partnerstwie i współpracy zawartych z gminą.


Wstecz

LICZNIK ODWIEDZIN