ZARZĄDZENIE NR 4/2014

DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

W TRĄBKACH WIELKICH

z dnia 25 kwietnia 2014 roku

 

 

 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajem Sali widowiskowej GOKSiR

 

 

 

§ 1

 

Na podstawie art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t. Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 406 z dnia 16.04.2012 r.)) ustalam następujące opłaty za wynajem Sali widowiskowej GOKSiR:
- na imprezę okolicznościową – 400,00 zł za pierwszą dobę i 50 zł za każdą następną,
- do kilku godzin – 60,00 zł/godz.

 

§ 2

 

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek organizatora, Dyrektor może podjąć decyzję w sprawie nieodpłatnego wynajmu Sali widowiskowej GOKSiR.

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2010 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich z dnia 2 listopada 2010 roku.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Dekoracja stołów - AS DECOR Trąbki Wielkie

LICZNIK ODWIEDZIN