ZARZĄDZENIE NR 3/2017

DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

W TRĄBKACH WIELKICH

z dnia 1 września 2017 roku

 


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajem świetlic wiejskich

 

  

§ 1

 

1. Na podstawie art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 406 z dnia 16.04.2012 r.) ustalam następujące opłaty za wynajem n/w świetlic:
w Domachowie, Ełganowie, Gołębiewie Wielkim, Kleszczewie, Mierzeszynie,
- na imprezę okolicznościową – 248,00 zł za pierwsze 24 godziny i 98 zł za każde następne,
- do kilku godzin – 42,00 zł/godz.,
w Błotni, Gołębiewku, Gołębiewie Średnim, Granicznej Wsi, Łaguszewie, Pawłowie, Trąbkach Małych, Zaskoczynie i Złej Wsi 

- na imprezę okolicznościową – 124,00 zł za pierwsze 24 godziny i 49 zł za każde następne,
- do kilku godzin – 21,00 zł/godz.,
w Cząstkowie i Klępinach
- na imprezę okolicznościową – 37,00 zł za pierwsze 24 godziny i 17 zł za każde następne,
- do kilku godzin – 10,50 zł/godz.
2. Opłaty za wynajem świetlic powinny być wpłacone na konto GOKSiR przed rozpoczęciem wynajmu.

3. Sołtysi wsi, w których znajdują się świetlice, zobowiązani zostają do prowadzenia Książki świetlicy, gdzie prowadzone będzie zestawienie wszystkich wynajmów świetlicy.

 

§ 2

 

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek organizatora, Dyrektor może podjąć decyzję w sprawie nieodpłatnego wynajmu świetlicy.

 


§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich z dnia 1 marca 2017 roku.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

LICZNIK ODWIEDZIN